Rozporządzenie Nr 3/2016
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W HAJNÓWCE

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu hajnowskiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1,2,3,4,7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539, oraz z 2015 r. poz. 266 i 470) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się:

1) obszar zapowietrzony, na którym występuje afrykański pomór świń, gdzie zewnętrzną granicę obszaru zapowietrzonego określa się w sposób następujący:

a) od wschodu: wzdłuż drogi polnej Skryplewo - Postołowo - Sawiny Gród, do wschodniej granicy miasta Hajnówka;

b) od południa: wzdłuż południowej granicy miasta Hajnówka, wzdłuż drogi wojewódzkiej 689, do wysokości miejscowości Wygoda i drogą gminną do miejscowości Wygoda i dalej do miejscowości Nowoberezowo;

c) od zachodu : od miejscowości Nowoberezowo, drogą gminną w kierunku miejscowości Czyżyki i dalej do Kolonii Nowokornino;

d) od północy: od Kolonii Nowokornino drogą gminną, w kierunku wschodnim do drogi Dubiny-Kotówka, wzdłuż drogi gminnej przez Dubińską Fermę do Nowosad, następnie drogą 685 w kierunku Skryplewa ;

2) obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń poza obszar, o którym mowa w pkt 1, gdzie zewnętrzną granicę obszaru zagrożonego określa się w sposób następujący:

a) od północy: od miejscowości Tyniewicze Duże przez Łopuchówkę, Kotłówkę i Łosinkę, drogą gminną do miejscowości Gorodzisko dalej do Borysówki, następnie drogą leśną do skrzyżowania drogi 687 z torami kolejowymi;

b) od wschodu: od skrzyżowania drogi 687 z torami kolejowymi i drogą leśną do Trybu Dubiackiego i dalej Trybem Dubiackim do skrzyżowania z drogą 689, dalej od tego skrzyżowania Trybem Zielonym do skrzyżowania z Drogą Graniczną;

c) od południa: Drogą Graniczną do kolejki wąskotorowej i od doliny rzeki Leśnej Prawej, drogą gminną przez Olszynę do zachodniej granicy miejscowości Orzeszkowo przez Jagodniki do miejscowości Stary Kornin;

d) od zachodu: od Starego Komina, drogą gminną do miejscowość Zbucz i dalej do miejscowości Czyże, następnie drogą gminną obok miejscowości Łuszczę do miejscowości Lady, następnie polną drogą do miejscowości Radźki, potem drogą do Tyniewicz Małych i Tyniewicz Dużych.

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw;

2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa zwierząt innych niż świnie bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce;

3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;

4) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce;

5) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:

a) zwierząt,

b) tusz,

c) pasz,

d) nawozów naturalnych,

e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKIPOMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY” Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m;

4) umieszczenie na drogach wylotowych z obszaru mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce oraz ich utrzymywanie w stanie wilgotnym;

5) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.

§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw, nie stosuje się do świń pochodzących spoza obszaru zagrożonego, przewożonych do rzeźni znajdującej się na tym obszarze w celu bezpośredniego uboju oraz w przypadku drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub postojów na tym obszarze, transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;

3) organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:

a) zwierząt,

b) tusz,

c) środków żywienia zwierząt,

d) nawozów naturalnych,

e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY” Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, 3, 4 i 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

§ 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się Staroście Hajnowskiemu, Kierownikowi Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, Dyrektorowi Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Powiatowemu Komendantowi Policji w Hajnówce, Powiatowemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce, Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Burmistrzowi Hajnówki, Wójtowi Gminy Hajnówka, Wójtowi Gminy Narew, Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne i Wójtowi Gminy Czyże.

§ 8. Burmistrz Hajnówki, Wójt Gminy Hajnówka, Wójt Gminy Narew, Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne i Wójt Gminy Czyże oznaczy obszar zapowietrzony w sposób określony w § 3 pkt 4 oraz obszar zagrożony afrykańskim pomorem świń w sposób określony w § 5 pkt 4.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce

Jan Dynkowski

Rozporządzenie w pliku PDF