Gmina Hajnówka realizuje projekt pt. „Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w gminie Hajnówka”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji projektu od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Wartość projektu wynosi 327 638,05 zł, z tego dofinansowanie z EFS 274 925,39 zł.

W ramach realizacji projektu od lipca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Dubinach ze środków projektowych dostosowano i wyposażono salę przedszkolną dla 18 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Hajnówka. Zakupiono pomoce dydaktyczne, doposażono plac zabaw, zatrudniono nauczycielkę wychowania przedszkolnego oraz opiekunkę dla dzieci. Koszt adaptacji pomieszczenia i jego wyposażenia wyniósł blisko  80 tys. zł.

W trakcie dalszej realizacji projektu odbędą się szkolenia doskonalące umiejętności i kompetencje zawodowe 4 nauczycieli z oddziałów przedszkolnych.