LOGA ZS 1024x89

 

Szkolenia, staże zawodowe i stypendia czekają na mieszkańców gminy i nie tylko. Gmina Hajnówka w partnerstwie z Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska zaprasza do udziału w projekcie „Realizacja programu aktywizacji społeczno – zatrudnieniowej osób 25+ na obszarze LGD Puszcza Białowieska”.

maturzysto

 

Krajowy ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział Terenowy w Białymstoku uprzejmie informuje, że rozpoczęła się XVIII edycja Programu skierowanego do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodziny byłego pracownika PGĘ którzy zakwalifikują się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich.


Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podpisał porozumienie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości o współpracy przy realizacji ,,Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2ol9/2020"(segment IA). Fundatorami stypendiów są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Banki Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BGŻ BNP Paribas, a także koalicja ok. 100 lokalnych organizacji pozarządowych przywspółpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.


Program jest kierowany do maturzystów, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
 • ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2019 r. i są maturzystą z 2O19 roku;
 • zostaną przyjęci na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
 • pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
  Fakt ten musi.być potwierdzony zameldowaniem. okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
 • pochodzą z rodziny, której dochód na osobę W czerwcu 2019r. nie przekroczył 1688 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
 • osiągnęli dobre wyniki w nauce tzn. min. 90 punktów na maturze. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do regulaminu.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Dodatkowo musi pochodzić z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców, lub opiekun prawny pracował w PGR nie mniej niz 2 lata.

Kandydat ubiegający się o stypendium spełniający wyżej Wymienione warunki, po przyjęciu na studia wypełnia wniósó[ on_line dostępny na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Termin złażenia wniosku on-line upływa 14 sierpnia 2o19 r. do godz. 16-tej Po zakończeniu wypełniania wniosku drukuje z systemuwniosek i listę załączników, podpisuje iwraz z kompletem załączników tj:

 • dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z gminy),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm podany na
  stronie https : //www. stypendia-pomostowe.pl)
 • kopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokulnenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto rodziny W czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/ernerytur),
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie co najmniej jednego z rodziców lub opiekuna prawnego w PGR przez - co najmniej 2 lata (kserokopia świadectwa pracy z PGR) wykaz oddziałów terenowych KOWR i ich dane adresowe znajdują się pod adresem: http ://www. kowr.gov.pl/kontakt/ot

składa w oddziale Terenowym Krajowego ośrodka Wsparcia Rolnictwa oddział Terenowy w Białymstoku (adres poniżej) w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) - szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa ,,Regulamin przyznania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2019/2020 - Segment IA"

 

Po dodatkowe informacje prosimy kierować się do:

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oddział Terenowy w Białymstoku
ul. Kombatantów 4 , 15-102 Białystok
tel. (0-85) 664-37-53 p. 204
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Białystok
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Białystok
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Suwałki

lub

bezpośrednio do administratora programu:
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
adres: 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29,
tet.: (0-42) 632-59-91, 631-95-58,
fax: (0-42) 630-27-81,
e-mail :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
 2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
 3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
  • Autoprezentacja
  • Organizacja czasu pracy
  • Cele, reguły, konsekwencje
  • Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
  • Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
 4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników
 5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
 7. Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

 1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
 2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
 3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
 4. materiałów szkoleniowych;
 5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
 6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
 7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 728 442 860; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

 

GraduatiON

 

30 maja 2019 roku odbył się Dzień Języków w naszej szkole, którymi organizatorkami były pani Monika Kondratiuk i pani Jolanta Grygoruk. W organizacje tego dnia byli również włączeni uczniowie klasy 7.

Pod opieką pana Jerzego Kulika i pani Jolanty Grygoruk, dnia 28 maja odbyła się wycieczka rowerowa do Dubicz Cerkiewnych. W wyjeździe uczestniczyły klasy 7-8.

Na początku zapowiadała się nie najlepsza pogoda, bo padał deszcz, jednak wkrótce się rozpogodziło i szczęśliwie dojechaliśmy na Bachmaty.