Dubiny, dn. 31.07.2019r.

SP.081.1.2.2019

                                                                                               

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę mebli, wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dubinach.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. (art. 4 pkt 8 w/w ustawy).

Postępowanie  prowadzone jest w ramach realizacji projektu „Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w gminie Hajnówka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej III „Kompetencje i kwalifikacje” Działania 3.1 „Kształcenie i edukacja” Poddziałania 3.1.1 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  2014-2020.

maturzysto

 

Krajowy ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział Terenowy w Białymstoku uprzejmie informuje, że rozpoczęła się XVIII edycja Programu skierowanego do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodziny byłego pracownika PGĘ którzy zakwalifikują się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

30 maja 2019 roku odbył się Dzień Języków w naszej szkole, którymi organizatorkami były pani Monika Kondratiuk i pani Jolanta Grygoruk. W organizacje tego dnia byli również włączeni uczniowie klasy 7.

Pod opieką pana Jerzego Kulika i pani Jolanty Grygoruk, dnia 28 maja odbyła się wycieczka rowerowa do Dubicz Cerkiewnych. W wyjeździe uczestniczyły klasy 7-8.

Na początku zapowiadała się nie najlepsza pogoda, bo padał deszcz, jednak wkrótce się rozpogodziło i szczęśliwie dojechaliśmy na Bachmaty.