Ilustracja do artykułu

Gminny OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Hajnówce INFORMUJE, ŻE:
- od 01.08.2015 r. można składać wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016
- od 01.09.2015 r. można składać wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2015/2016.

 

Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka - 17-200 Hajnówka, ul A. Zina 1 pokój nr 46  w godzinach od 7 30 do 15 30.

Składając wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2015/2016 do wniosku należy dołączyć:

1.    kserokopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,

2.    kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub zupełnego odpisu urodzenia w przypadku wnioskowania o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania –oryginał do wglądu,

3.    zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu uzyskane w roku 2014,  w tym odpowiednio:

 • wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
 • wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • wysokości innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu, uzyskanych przez  członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

4.    zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, w przypadku gdy ukończyło ono 18 rok życia,

5.    zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

6.    kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne – oryginał do wglądu,

7.    oświadczenie lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok,

8.    kserokopię umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – oryginał do wglądu,

9.    kserokopię umowy zawartej w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną – oryginał do wglądu,

10.  kserokopię przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny – oryginał do wglądu,

11.  kserokopię podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną – oryginał do wgladu,

12.  w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej:

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 • kserokopię prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów – oryginał do wglądu,
 • kserokopię prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka – oryginał do wglądu,

13.    kserokopię prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka – oryginał do wglądu,

14.    kserokopię orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka – oryginał do wglądu,

15.    kserokopię aktu zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej w przypadku osoby uczącej się – oryginały do wglądu,

16.    kserokopię prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – oryginał do wglądu,

17.    zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające, że kobieta pozostawała pod opieka medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka bądź jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,

18.    dokumenty niezbędne w przypadku ubiegania się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

 • zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz  o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych albo oświadczenie wraz z kopią imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającego odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne,

19.    zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki lub oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

20.    dokumenty niezbędne w przypadku ubiegania się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

 • kserokopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
 • kserokopię zupełnego aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub
 • kserokopię prawomocnego wyroku oddalającego powództwa o ustalenie alimentów – oryginały do wglądu.

23.  dokumenty niezbędne w przypadku ubiegania się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

 • zaświadczenie szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

 • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

Składając wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016 do wniosku należy dołączyć:

   - zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie o dochodzie rodziny za 2014 r.

   - zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości odprowadzonych w roku 2014 składek na ubezpieczenia zdrowotne

   - kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (w przypadku składania po raz pierwszy   wniosku)

   - kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy

   - zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji

   - odpis prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty

   - zaświadczenie o nauce pełnoletniej osoby uprawnionej

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku, gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywa poza granicami kraju i posiada tam zatrudnienie, wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy składać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku.