UCHWAŁA NR IX/64/19
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Hajnówka


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152), uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Hajnówka, stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/199/06 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Hajnówka (Dz. Urz.
Woj. Pod. z 2006 r. Nr 84, poz. 848).


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 


Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

 

Poniżej link do uchwały wraz z załącznikiem:  http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/3125/akt.pdf

Zawiadomienie

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że Uchwałą Rady Gminy Hajnówka

Nr X/68/2019 z dnia 28 czerwca 2019r zostały zmienione stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. Zbieranych i odbieranych w sposób selektywny z 7 zł na 11 zł,
  2. Zbieranych i odbieranych w sposób zmieszany z 14 zł na 22 zł.

Nowe stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od  1 lipca 2019r.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej na okres od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. wzrosła kwota odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców.

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

 

 

Wójt Gminy Hajnówka

INFORMACJA

Od dnia 01 lipca 2019r.

w PSZOK w Starym Berezowie

 nie będą przyjmowane

zużyte opony rolnicze

i

papa odpadowa.

 

 

Wójt Gminy Hajnówka

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm., z 2015r., poz. 87, 122) jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Hajnówka za 2018 rok