Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym pierwsze obrady sesji nowo wybranej Rady Gminy otworzył i prowadził, do chwili wyboru przewodniczącego, najstarszy wiekiem Rady Gminy Hajnówka Pan Mikołaj Żmieńko.       

 

Pani Alina Nowicka - Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła zaświadczenia o wyborze Radnych. Następnie przystąpiono do złożenia ceremonii ślubowania po czym Pan Mikołaj Żmieńko odczytał rotę ślubowania. Następnie poprosił najmłodszego wiekiem Radnego Pana Łukasza Treszczotko o odczytanie kolejno nazwisk radnych, którzy wstając wypowiadali słowo "ślubuję”, ewentualnie dodawali słowa: „Tak mi dopomóż Bóg”. Ślubowanie złożyli Panie i Panowie w osobach: 

 

 • BIRYŁKO Walentyna
 • GOLONKO Mikołaj
 • GRYGORUK Wiktor
 • JAKUBOWSKA Katarzyna Elżbieta
 • JANOWSKI Michał
 • KOT Jarosław
 • KRAŚKO Jan
 • OWERCZUK Michał
 • SKIEPKO Anatol
 • SKIEPKO Monika
 • SOKÓŁ Mariusz Aron
 • STEPANIUK Helena
 • TRESZCZOTKO Łukasz
 • WORONIECKA Alina
 • ŻMIEŃKO Mikołaj

Więcej o: I sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 20...

Ostatnia sesja w kadencji 2014-2018 odbyła się w dniu 12 października 2018 r.  Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawie:

 • uchwalenie Statutu Gminy Hajnówka;
 • określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty;
 • zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwom Gminy Hajnówka;
 • zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Hajnówka.

 

 • W sesji uczestniczyli radni, sołtysi, mieszkańcy, pracownicy Urzędu, Mikołaj Janowski - Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Piotr Koszczuk – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Hajnówce; Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka; Alina Ginszt – Dyrektor SP w Dubinach.

Więcej o: Sesja z dnia 12 października 2018 r. –...

Zarządzenie Nr 385/18
Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 10 września  2018r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Więcej o: PROJEKT "Rocznego programu współpracy...

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że od 19 marca do 25 kwietnia 2018 r.  dofinansowanie mogą otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na projekty dotyczące działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw realizowane na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej gminy jest wyższy niż 18,12%.  Warunkiem udzielenia wsparcia  są przedsięwzięcia wpisujące się w lokalne strategie rozwoju lub inne programy opracowane lokalnie,  zapewniające zrównoważone korzyści społeczno-ekonomiczne i efektywność zatrudnienia w ramach Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000. Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów  to  34 000 000,00 zł.

Na tych obszarach wspierana będzie każda działalność gospodarcza wpisująca się w koncepcję „zielonej gospodarki”, która będzie tworzyć miejsca pracy i powiększać dochód lokalnej społeczności. W ten sposób region ma szansę wykorzystać właściwie swoją „zieloność” i potencjał, m.in. w dziedzinie turystyki kwalifikowanej lub rozproszoną energetykę opartą na źródłach odnawialnych.

Państwa gmina leży w obszarze Natura 2000, jest to warunek preferowany i punktowany przy ocenie wniosków składanych w tym naborze. Przedsiębiorcy z państwa gminy mają większe szanse na otrzymanie dotacji w ramach tego działania. W przypadku kiedy ktoś z przedsiębiorców gminy będzie zainteresowany, prosimy o kontakt z nami. Służymy pomocą w bezpłatnym doradztwie.

Maksymalny poziom dofinansowania:

·         dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

·         dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Minimalny wymagany wkład własny Beneficjenta wynosi odpowiednio:

·         30% – mikro i małe przedsiębiorstwa

·         40% – średnie przedsiębiorstwa.

Więcej informacji na temat przedsięwzięcia uzyskacie Państwo kontaktując się z naszymi Doradcami lub odwiedzając stronę konkursu:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-15-wspieranie-przedsiebiorczosci-i-zatrudnienia-w-gminach-ktorych-rozwoj-uwarunkowany-jest-siecia-natura-2000-1.html#_st1c2q

Pozdrawiam,

Weronika Mazurek
tel. 517575585

http://ascendconsulting.pl/

Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie

Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie – parafia prawosławna w dekanacie Hajnówka diecezji warszawsko-bielskiej.

Więcej o: Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego...

Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie

Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie – parafia prawosławna w dekanacie Hajnówka diecezji warszawsko-bielskiej.

Więcej o: Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego...