Drukuj

 


Szczegółowe zasady naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.). Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona, między innymi, za:
1.    wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:
-    z kotłowni
-    procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie, spawanie, procesy drukarskie, obróbka drewna, galwanizacja, wyrób masy bitumicznej, wędzenie itp.
-    ze spalania paliw przez środki transportu,
-    z przeładunku benzyn silnikowych,
-    z chowu lub hodowli zwierząt
la), przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266);
2.    wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, tj.:
-    ścieków komunalnych, bytowych lub przemysłowych,
-    wód chłodniczych,
wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej,
-    wód zasolonych,
-    wód wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych;
3.    pobór wód podziemnych, powierzchniowych wód śródlądowych oraz morskich wód wewnętrznych
4.    składowanie odpadów.
Podmioty korzystające ze środowiska tj.:
a)    przedsiębiorcy i przedsiębiorcy zagraniczni w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego
b)    jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
c)    osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim to korzystanie wymaga stosownego pozwolenia
zobowiązane są do przedstawienia marszałkowi województwa wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat oraz wniesienia opłat wyliczonych według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.
Wzór wykazu o zakresie korzystania ze środowiska oraz jednostkowe stawki opłat można odszukać na stronie internetowej: www.wrotapodlasia.pl —» rolnictwo i środowisko —> środowisko —» opłaty za korzystanie ze środowiska. Stawki opłat generalnie ulegają corocznej zmianie. Zgodnie z zapisem art. 289 ust.l ustawy nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł.
UWAGA!
W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł nie przedkłada się także wykazu o zakresie korzystania ze środowiska.
Zniesiony został również obowiązek przekazywania przez korzystających ze środowiska wykazów Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.
Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją, bez wezwania, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Wyjątek stanowią opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów z eksploatacji urządzeń, którymi zgodnie z ww. ustawą są niestacjonarne urządzenia techniczne (w tym środki transportu), Należy je wnosić na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.


Zarówno wykaz jak i opłatę za dany rok kalendarzowy należy wnieść
do dnia 31 marca następnego roku.
Naliczone opłaty należy uiścić na konto:

Województwo Podlaskie
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku
Nr 47154012162001440524030001


Na przelewie należy podać nazwę i adres płatnika, rodzaj korzystania ze środowiska, okres rozliczeniowy i rok, którego wpłata dotyczy; jeżeli wpłata dotyczy kilku rodzajów korzystania ze środowiska, należy podać odrębne kwoty, np. za pobór wód, za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza itd.; w przypadku wpłaty po terminie należy wyodrębnić kwotę odsetek.

Informujemy jednocześnie, iż eksploatacja niektórych instalacji jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia. W przypadku jego braku podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone (art. 292 ustawy POS) o 500 % (wymiar x 6).


Wszelkie informacje dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska można również odszukać na stronie internetowej: www.wrotapodlasia.pl —> rolnictwo i środowisko —> środowisko —> opłaty za korzystanie ze środowiska.


Wykazy o zakresie korzystania ze środowiska mogą być przedkładane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w postaci papierowej albo elektronicznej z wykorzystaniem „EKOPŁATNIKA”.
Jednocześnie informuję, iż w przypadku przedkładania tego rodzaju dokumentów drogą elektroniczną, muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo przy użyciu profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
UWAGA! - Wykazy zawierające informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat wymagają podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu (np.: właściciel firmy, osoba lub osoby wymienione w KRS). W przypadku, gdy przedmiotowy wykaz podpisywany jest przez inną osobę, do przesłanej informacji należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej (w wysokości 17 złotych na rachunek: BANK PEKAO SA 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132) za jego złożenie.
Należy wówczas wpisać: https://wrotapodlasia.pl/ lub można wejść na Cyfrowy Urząd poprzez stronę http://www.wrotapodlasia.pl/, a w menu górnym kliknąć na Cyfrowy Urząd. Należy uzupełnić pole „Znajdź usługę” poprzez wpisanie „Opłaty za korzystanie ze środowiska”, a następnie zatwierdzenie przyciskiem „Szukaj”. Następnie wybrać właściwą usługę z wyświetlonej listy. Na dole strony wybranej usługi należy nacisnąć „Wybierz urząd” i kliknąć „Wybierz” obok nazwy: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Pojawi się formularz elektroniczny „Ekopłatnik”, przy którym trzeba wybrać przycisk „Wypełnij”. Należy zalogować się do wcześniej utworzonego konta na platformie Cyfrowego Urzędu. Jeśli takiego konta nie posiadamy, na stronie Cyfrowy Urząd należy wybrać opcję „Zarejestruj się” i wypełnić obowiązkowe pola.
W przypadku wątpliwości i pytań odnośnie w/w zagadnień prosimy o kontakt:

-w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza
(85) 66-54-134,
(85) 66-54-467,
(85) 66-54-498,
(85) 66-54-478,
(85) 66-54-577,


-w zakresie poboru wód i wprowadzania ścieków oraz składowania odpadów
(85) 66-54-450