Drukuj

 Białystok, 28 sierpnia 2017 r.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
WR-I.7160.108.2017.EAF

Informuję, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - istnieje możliwość przyznania pomocy poszkodowanym rolnikom.


W terminie 4-18 września 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof' finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020. Wnioski o taką pomoc można składać w oddziałach regionalnych ARiMR, bądź za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysłać je rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej do właściwego oddziału regionalnego (wzory dokumentów dostępne na stronie ARiMR).


Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Stefan Sołomianko
Dyrektor Wydziału
Rolnictwa i Środowiska