Zapraszamy  na Spotkanie otwarte dla mieszkańców 10.06.2019 godz 17:00 pt

"Jakie jest ekonomiczne wykorzystanie PB?"

 

Szanowni Państwo,

Starostwo Powiatowe w Hajnówce serdecznie zaprasza na spotkanie otwarte dla mieszkańców pt. Jakie jest możliwe ekonomiczne wykorzystanie bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej? Spotkanie realizowane w ramach projektu "Puszcza i ludzie" odbędzie się 10.06.2019 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w auli Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 3.

Organizowane wydarzenie to doskonała okazją na poszerzenie wiedzy oraz wymianę poglądów na temat zasobów Puszczy Białowieskiej oraz możliwości ich wykorzystania poprzez aktywność gospodarczą oraz naukową. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną sposoby wyceny środowiska oraz przedstawione zostaną szacunkowe wyniki badań wartości ekonomicznej Puszczy Białowieskiej (wycena wartości surowcowej, turystycznej, wartość zachowania puszczy dla przyszłych pokoleń). W trakcie spotkania przewidziana została również dyskusja.

 

Zaproszenie

Plakat

PB

Dzień dobry,

 

W załączeniu przesyłam Państwu komunikaty dotyczące zwalczania fuzariozy kłosów i septoriozy plew w uprawach pszenicy ozimej.

 

Fuzarioza kłosów zbóż

Septorioza plew pszenicy

 

Z poważaniem

Ewa Pietuchowska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

Starszy Inspektor

Oddział w Hajnówce

tel./fax (85)6822320

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowni Państwo,


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowych warsztatach pn. Współpraca podmiotów ekonomii społecznej w środowisku lokalnym i ponadlokalnym”, które odbędą się w dniach 12-13.06.2019 r. Szczegółowe informacje przesyłamy w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

--
Biuro Projektu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
ul. Kombatantów 7
15-110 Białystok
tel. 85 744 72 75
fax. 85 744 71 37

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem: kliknij tutaj

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Nr  57 /2019

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko

 na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowokorninie.

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.  poz. 994, t.j. ze zm.)  oraz art. 63  ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust.1 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.  poz. 996,  t.j. ze zm.) oraz § l ust. l Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U.  z 2017r. poz. 1587 )zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowokorninie z siedzibą w Nowokornino 147; 17-200 Hajnówka.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

  1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie w Urzędzie Gminy Hajnówka,
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkoły Podstawowej w Nowokorninie,
  3. na stronie Urzędu Gminy Hajnówka i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka.

§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr  Lucyna Smoktunowicz


Załącznik

do Zarządzenia Nr 57/2019

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 29 maja 2019r.

Wójt Gminy Hajnówka

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora

 Szkoły Podstawowej w Nowokorninie

Nowokornino 14

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce ( Dz. U.  z 2017r. poz. 1597 ).

II.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju  Szkoły Podstawowej w Nowokorninie;

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

  • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczycieli albo
  • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku pracy nauczyciela akademickiego, albo
  • stażu pracy, w tym stażu pracy na kierowniczym stanowisku - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • obywatelstwo,
  • miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji).

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o których mowa w lit. b świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

f) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzających znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2018r. poz.931 ) - w przypadku cudzoziemca;

g) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. l pkt. 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. 1311);

k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów  (Dz. U. z 2017r. poz. 2186 ze  ) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.;

l) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

m) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. 967 t. j. ze  zm.) lub w  art. 140 ust. l ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 poz. 2183 ze  zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora  Szkoły w Nowokorninie" - w terminie do 14.06.2019r. do godz. 1500 w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, pokój 32 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Hajnówka,  ul. A Zina 1, 17-200 Hajnówka.

Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

            Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez  Wójta Gminy Hajnówka. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

            Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka,            tel. 85 682 2500.