Szanowni Państwo,

samorząd województwa zaprasza na konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. Chcemy dotrzeć do mieszkańców każdego subregionu, dlatego spotkania odbędą się w Augustowie (27 listopada 2019 roku), Hajnówce (29 listopada 2019 roku), w Wysokiem Mazowieckiem (6 grudnia 2019 roku) i w Białymstoku (16 grudnia 2019 roku).

Strategia jest najważniejszym dokumentem, określającym kierunki rozwoju naszego województwa na najbliższe lata. Będzie też podstawą przy programowaniu programu regionalnego w kolejnej perspektywie finansowej.

Dlatego tak liczymy na Państwa udział w tych spotkaniach. Wasza wiedza i doświadczenie jako członków Podlaskiego Forum Terytorialnego będą niezwykle cenne przy konstruowaniu tego dokumentu.

Serdecznie zapraszamy.

 

Formularz rejestracji na spotkania konsultacyjne Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 dostępny jest na stronie www.strategia.wrotapodlasia.pl w  zakładce „Konsultacje społeczne 2030”.

 

Z poważaniem,

Sekretariat SRWP

Departament Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

tel. 85 66 54 356, 381, fax: 85 66 54 651

www.strategia.wrotapodlasia.pl

        Urząd Gminy Hajnówka przystępuje do sprawdzania danych zawartych w złożonych deklaracjach śmieciowych dotyczących liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Hajnówka.

         Od 1 grudnia 2019 r. rozpocznie się weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o dane znane z urzędu (art. 75 kodeksu postępowania administracyjnego). W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji urząd gminy wezwie o udzielenie wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazując stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

          Do 29 listopada 2019 r. mieszkańcy nieruchomości mogą złożyć korektę dotychczasowej deklaracji w zakresie faktycznej liczby zamieszkałych osób.

         Niezłożenie poprawnej deklaracji prowadzi do wydania decyzji administracyjnej ustalającej odpłatność za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze skutkiem powstania zaległości i odsetek.

         Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

Do pobrania: Załącznik do Uchwały NR XXVIII/147/13 Rady Gminy Hajnówka z dnia 4 września 2013 r. - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WYTWARZANYMI NA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH WYTWARZANYMI NA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

 

smieci

 

 

Do 29 listopada 2019 r., został przedłużony termin składania wniosków o  pomoc przez tych rolników, którzy w bieżącym roku ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w wizycie studyjnej do województwa warmińsko - mazurskiego w dniach 25-27.11.2019 r. Tematem wizyty studyjnej będzie "Rozwój ekonomii społecznej na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego". Więcej informacji wraz z harmonogramem oraz formularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy!

 

Do zapoznania:

 

 

--
Biuro Projektu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
ul. Kombatantów 7
15-110 Białystok
tel. 85 744 72 75
fax. 85 744 71 37

 

 

Szanowni Państwo, wykonawca TORPOL S.A. informuje o planowanym zamknięciu przejazdow zgodnie z zatwierdzonymi Czasowymi Organizacjami Ruchu od dnia 18-11-2019 r.

torpol2019 11 13