Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2003 r. we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (następca prawnym Agencji Nieruchomości Rolnych). Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W siedemnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem o mocy 55 KM.

 

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Warunkiem jest by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Regulamin konkursu

Ważne terminy:

 • 17.04.2020 r. – upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
 • 29.05.2020 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu
 • 22.06.2020 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego
 • 29.06-17.07.2020 r. – wizytacja gospodarstw finałowych

 

 

ZARZĄDZENIE Nr   167 / 2020

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia  26  lutego 2020r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych  gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
 i dziedzictwa narodowego.

Poddziałanie 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby Afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Nabór 28 lutego - 28 marca 2020 r. - operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”

ZAPROSZENIE

 

Szanowni Państwo,


w imieniu organizatorów wydarzenia „Wiecznaja Pamiat' / Wieczna Pamięć / Вечная память” 23 lutego 2020 r. zapraszamy na obchody upamiętniające mieszkańców naszego regionu zamordowanych przez żołnierzy z oddziału Romualda Rajsa „Burego”.


10:00 Moleben do św. św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej za pomordowanych – cerkiew Narodzenia Św. Jana Chrzciciela, ul. Reja 12, Hajnówka.
12:00 uczczenie pamięci ofiar poprzez odczytanie nazwisk i zapalenie zniczy. Miejsce: Pomnik Ofiar Wojen i Represji na skwerze Dymitra Wasilewskiego, prosimy o przyniesienie ze sobą zniczy.

 

Organizator: Mieszkańcy

Plakat wieczna pamiec 01

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że od dnia 20.02.2020r. przyjmowane będą wnioski o wydanie "Karty Mieszkańca Gminy Hajnówka" ( ZARZĄDZENIE Nr 165/2020 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu programu „Karta Mieszkańca Gminy Hajnówka”)

 

Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Hajnówka, w pokoju nr 43 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy : http://gmina-hajnowka.pl/zalatw-sprawe/83-sprawy-obywatelskie/1519-zlozenie-wniosku-o-wydanie-karty-mieszkanca-gminy-hajnowka

Wypełniony wniosek należy składać w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr 43 (ewidencja ludności) w dni robocze w godz. 08:00 - 15:00.

 

WNIOSEK O WYDANIE KARTY MIESZKAŃCA GMINY HAJNÓWKA

 

kartawzor

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 165/2020

Wójta Gminy  Hajnówka

z dnia 19 lutego 2020 roku

Regulamin programu „Karta Mieszkańca Gminy Hajnówka”

 

I. 1. „Karta Mieszkańca Gminy Hajnówka”, zwana dalej „Kartą”, stanowi potwierdzenie uprawnień do korzystania z instrumentów realizujących cele określone w uchwale Nr XVI/116/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu „Karta Mieszkańca Gminy Hajnówka”.

 1. O wydanie Karty mogą ubiegać się osoby fizyczne, których miejscem zamieszkania jest Gmina Hajnówka, zwane dalej „Mieszkańcami”, które:
 • są zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Hajnówka i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Hajnówka,
 • mają miejsce zamieszkania w Gminie Hajnówka i figurują w rejestrze wyborców na terenie Gminy Hajnówka oraz uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Hajnówka,
 • są rolnikami posiadającymi gospodarstwo rolne na terenie Gminy Hajnówka i utrzymują się wyłącznie z rolnictwa,
 • dzieci osób, o których mowa w pkt. 1-3, wspólnie z tymi osobami zamieszkujące, w tym dzieci po ukończeniu 18 roku życia, jeżeli pozostają uczniami szkół lub studentami,
 • małżonkowie osób, o których mowa w pkt. 3, wspólnie z tymi osobami zamieszkujący.
 1. W celu otrzymania Karty osoba uprawniona składa w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1 wypełniony i podpisany wniosek o wydanie Karty Mieszkańca Gminy Hajnówka, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 2. Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1 oraz na  stronie internetowej www.gmina-hajnowka.pl.
 3. Osoby, o których mowa w § 1 ust. 2 składają wniosek w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka.
 4. Karta wydawana jest w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku, po jego pozytywnej weryfikacji.
 5. Odbioru Karty należy dokonać osobiście. Odbiór Karty wymaga pokwitowania przez wnioskodawcę lub opiekuna prawnego.

II. Do wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 3 załącza się do wglądu:

 • w przypadku osób pełnoletnich składających wniosek – dokument tożsamości ze zdjęciem;
 • w przypadku dzieci uczących się do ukończenia 21 roku życia lub studentów – legitymację uczniowską lub studencką;
 • w przypadku stałych rodzin zastępczych, podopiecznych rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego – orzeczenie lub postanowienie właściwego sądu;
 • w przypadku opiekuna prawnego – odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem, a w przypadku dziecka przysposobionego odpis orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka;

III. Karta Mieszkańca Gminy Hajnówka jest wydawana przez Wójta Gminy Hajnówka w celu potwierdzenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów miejską komunikacją publiczną z bagażem podręcznym.

IV.  1. Karta Mieszkańca Gminy Hajnówka jest spersonalizowanym dokumentem i może posługiwać się nią jedynie osoba, której Karta została wydana.

 1. Karta zawiera następujące dane:
 • napis: Karta Mieszkańca Gminy Hajnówka
 • imię i nazwisko posiadacza Karty,
 • PESEL posiadacza Karty,
 • herb gminy Hajnówka,
 • numer Karty,
 • data ważności Karty,
 • podpis wydającego Kartę.
 1. Wzór Karty stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 2. Za wydanie Karty nie pobiera się opłaty.
 3. Ewidencję wydanych Kart prowadzi Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Hajnówka.

V.    1. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty osoba uprawniona występuje z wnioskiem o wydanie duplikatu Karty.

 1. Do wniosku o ponowne wydanie Karty stosuje się odpowiednio zapisy §1 i §2.
 2. W przypadku utraty uprawnień do korzystania z Karty, tj. zmiany miejsca zamieszkania poza teren gminy Hajnówka, wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka.
 3. Organ wydający zastrzega sobie prawo losowej weryfikacji prawa do korzystania z uprawnień, o których mowa powyżej poprzez wezwanie do okazania dokumentów, o  których mowa w §2.
 4. W przypadku rezygnacji z użytkowania Karty, przy ponownym jej wydaniu stosuje się zapisy takie same jak w przypadku utraty Karty lub jej uszkodzenia.

ZARZĄDZENIE Nr 165/2020 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu programu „Karta Mieszkańca Gminy Hajnówka”)

WNIOSEK O WYDANIE KARTY MIESZKAŃCA GMINY HAJNÓWKA