Jest to wygodna forma prowadzenia działalności dla osób lubiących działać na własny rachunek. Rozmiar działalności nie jest w żaden sposób ograniczony, łatwo ją rozszerzyć lub zlikwidować.

Przy zakładaniu tego typu działalności należy również rozważyć kwestie związane z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Bez względu na to, czy działalność ma charakter okresowy, czy nie, obowiązek opłacania składki na ubezpieczenia społeczne istnieje cały rok i nie jest uzależniony od występowania dochodu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przedsiębiorca zawiesza działalność gospodarczą ( w przypadku nie zatrudniania pracowników) i zgłosi ten fakt wnioskiem CEIDG-1.

Przedsiębiorcy podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

zalety:
  • utworzenie jednoosobowego przedsiębiorstwa nie wiąże się ze spełnieniem jakichkolwiek wymagań kapitałowych i w sensie prawnym – poza nielicznymi dziedzinami wymagającymi uzyskania koncesji, zezwoleń itp. – wystarcza zgłoszenie faktu utworzenia przedsiębiorstwa do CEIDG
  • w największym stopniu umożliwia samodzielne działanie i zarządzanie
  • łatwość wprowadzania zmian związanych np. z profilem działalności
  • łatwość dokonywania zmian w kapitale firmy
  • możliwe wszystkie formy opodatkowania w zależności od rodzaju prowadzonej działalności
  • nieskomplikowany sposób likwidacji
wady:
  • odpowiedzialność całym majątkiem osobistym za zobowiązania firmy, również majątkiem wspólnym małżonków
  • trudność w pozyskaniu kapitału na rynku kapitałowym
  • konieczność poświęcenia dużej ilości czasu na rozwój firmy (często praca po godzinach, brak urlopu)