Ilustracja do artykułu

„Przemoc wobec starszych – skrywane cierpienie” to hasło kampanii społecznej realizowanej w Warszawie przez Fundację Projekt Starsi i współfinansowanej ze środków m.st. Warszawy i z funduszy EOG, w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”.

 

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi mieszkańców Warszawy na problem przemocy wobec osób starszych oraz przekazanie informacji, jakie zachowania wobec starszych są kwalifikowane jako przemoc.

Przemoc wobec osób w podeszłym wieku jest problemem szczególnie wstydliwym, szczególnie gdy dochodzi do niej w rodzinie.  Jest to związane z emocjonalnym związkiem ofiary ze sprawcą i próbą jego ochrony, ale również potrzebą aprobaty społecznej i niechęcią do bycia ocenianym jako osoba słabsza i bezradna. Częstą przyczyną ukrywania nadużyć jest również zależność finansowa i emocjonalna osób w podeszłym wieku od młodszych członków rodziny oraz strach przed pogorszeniem swojej sytuacji. Mniejsza mobilność i ograniczone kontakty społeczne powodują, że często osoby spoza rodziny czy z sąsiedztwa lub znajomi nie wiedzą o dokonywanych aktach przemocy.

Cel kampanii:
• zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem przemocy wobec starszych
• zwrócenie uwagi na to, jakie zachowania są kwalifikowane jako przemoc
• zmiana postaw społecznych w traktowaniu osób starszych
• podniesienie wiedzy i świadomości społecznej na temat specyfiki przemocy wobec starszych

Grupa docelowa: mieszkańcy Warszawy w wieku 35+

Więcej informacji o kampanii dostępne na stronie Fundacji Projekt Starsi http://www.projektstarsi.pl/