UCHWAŁA NR IX/64/19
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Hajnówka


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152), uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Hajnówka, stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/199/06 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Hajnówka (Dz. Urz.
Woj. Pod. z 2006 r. Nr 84, poz. 848).


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 


Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

 

Poniżej link do uchwały wraz z załącznikiem:  http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/3125/akt.pdf