Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym stosowną uchwałą właściwego organu lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

 

Rachunek wyodrębnionych wpływów pod nazwą "Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" dla mieszkańców Gminy Hajnówka

38 1020 1332 0000 1702 1206 9557

 

Organ właściwy do realizacji usługi

Wójt

Kogo dotyczy

Właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości wspólnej, zarządów wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy i władających nieruchomościami.

W zabudowie wielorodzinnej deklarację wypełnia zarząd lub inny podmiot władający nieruchomością.

Złożenie deklaracji jest obowiązkiem również właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm., Art.2, ust.1, pkt.4 Art.2, ust.3 Art.6m Art.6n, ust.1 i 2 Art.6o Art.6p Art.6q)
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015 r., poz. 613)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ( Dz. U. z 2013 r., poz. 888 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja obowiązująca od 01.04.2022 r. - do pobrania w formacie DOCPDF .

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Hajnówka

Deklaracja może zostać złożona przez ePuap (profil zaufany) jako jako załącznik do pisma ogólnego do Urzędu (https://moj.gov.pl/pismo-ogolne/usluga-online/engine/ng/index?xFormsAppName=PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego&xFormsFormName=Wniosek)

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi

Złożenie deklaracji, korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Etapy realizacji usługi

1. Złożenie wniosku
2. Weryfikacja wniosku

Poziom dostępności usługi

Interakcja dwukierunkowa