Na terenie Gminy Hajnówka badaniami archeologicznymi objęto około 33% powierzchni gminy. Przebadano głównie zachodnią jej część. W sumie zinwentaryzowano i zlokalizowano 87 stanowisk archeologicznych.

Osadnictwo pradziejowe, wczesnośredniowieczne i średniowieczne oraz nowożytne koncentruje się w miarę równomiernie na terenie całego dotychczas przebadanego obszaru. Najliczniej występują tu ślady osadnictwa z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych. Niewielki procent stanowisk to ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich.

Zabytki architektury oraz archeologiczne na terenie Gminy Hajnówka

Zabytek / lokalizacja

Nazwa

Wpisane do rejestru zabytków

Nowe Berezowo

cerkiew greckokatolicka, obecnie prawosławna p.w. św.Jana Teologa oraz cmentarz prawosławny nieczynny

Łosinka

kurhan z okresu wpływów rzymskich

Puszcza Białowieska

kurhan pochodzący z okresu wczesnego średniowiecza

Puszcza Białowieska

7 kurhanów z wczesnego średniowiecza

Wpisane do ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Czyżyki

Kapliczka prawosławna drewniana, pocz. XX w.
Zagroda nr 93 (dom z częścią gospodarczą drewniany z końca XIX w.
Stodoła drewniana z XIX/XX w.
Dom nr 37 z częścią gospodarcza drewniany z końca XIX w.
Wiatrak holenderski drewniany z 1933 r.
Wiatrak koźlak drewniany z lat 30 XX w.
Wiatrak koźlak drewniany z lat 20 XX w.

Dubiny

Zespół cerkwi prawosławnej parafii p.w. Zaśnięcia NMP - cerkiew murowana z 1867 r., ogrodzenie z bramami murowane z połowy XIX w.
Dom duchowieństwa prawosławnego drewniany z 2 połowy XIX w.
Zespół kaplicy cmentarnej prawosławnej  - kaplica murowana z 1898 r., ogrodzenie murowane z końca XIXw.
Dom nr 26 drewniany, około 1904 r.

Nowe Berezowo

Zespół cerkwi prawosławnej parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego (cerkiew murowana 1873-1876, ogrodzenie z bramą murowane w XIX w.)
Zespół cerkwi grecko-katolickiej obrządku prawosławnego fil. p.w. św. Jana Teologa (cerkiew drewniana z ok. 1771 w., rozbudowa i dobudowa wieży w latach 80-90 XIX w., ogrodzenie murowane, XIX w.)
Cerkiew grecko-katolicka ob. prawosławnego cmentarna    p.w. Przemienia Pańskiego, drewniana   z   1840   r., przeniesiona   z Czyżyków w 1925 r.
Kapliczka prawosławna ś w. Aleksandra Newskiego murowana z 1868 r.
Kapliczka prawosławna św. Jerzego drewniana z 1888 r.
Szkoła drewniana z lat 30 XX w.
Spichlerz przy domu duchowieństwa prawosławnego drewniana, XIX w.

Nowosady

Dom nr 48 z częścią gospodarczą drewniany, 4ćw. XIX w.
Dom nr 67 drewniany, 4 ćw. XIX w.
Dom nr 67 drewniany, 4 ćw. XIX w.
Dom nr 91 drewniany z 1905 r.
Dom nr 94 drewniany z lat 20 XX w.

Olszyna

Wiatrak holenderski drewniany z 1946 r.

Orzeszkowo

Cerkiew prawosławna par. cmentarna p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego drewniana z 1940 r.
Dom nr 23 drewniany ok. 1910 r.
Wiatrak koźlak drewniany z lat 20 XX w.
Wiatrak koźlak drewniany z 1899, przeb. 1920 r

Stare Berezowo

Dom nr 22 z chlewem drewniany z 1864 r., przeb. 1941 r.

Trywieża

Dom nr 14 drewniany z 1937 r.
Dom nr 17drewniany z końca XIX w., część gospodarcza dobud. 1943 r.
Dom nr 18 z częścią gospodarcza drewniany z końca XIX w.
Dom nr 20 z oborą drewniany z 1862 r.
Dom nr 22 drewniany z lat 40 XX w.

Zwodzieleckie

Dróżniczówka drewniana z kończ XIX w.
Dom nr 4 drewniany z początku XX w.
Dom nr 5 drewniany z końca XIX w.

Gmina Hajnówka

9 cmentarzy prawosławnych z  XVIII, XIX i XX w.

Stanowiska archeologiczne

Gmina Hajnówka

86 stanowisk śladów osad, osadnictwa, kurhanów od epoki kamienia do okresu nowożytnego